Forretningsbetingelser ved Køberrådgivning, skødeekspedition mv

Forretningsbetingelser ved Køberrådgivning, skødeekspedition mv

Gyldighed

Nedenstående forretningsbetingelser er gældende fra November 2017 og gælder for enhver form for rådgivning til kunder, ydet af WEBm2 efter denne dato medmindre anden skriftlig aftale er indgået.

Rådgivningsydelser, forsikring og oplysninger til kunden

WEBm2 forbeholder sig ret til at afslå en sag såfremt denne skulle vise sig at ligge uden for vores normale kompetenceområde. Såfremt vi afslår en sag, giver vi besked hurtigst muligt.

WEBm2 yder ikke rådgivning om købesummens rimelighed og evt. finansiering heraf, skattemæssige forhold, anvendelighed af ejendommen og lignende.

Hvis der i forbindelse med overtagelse af ejendommen skulle vise sig at være en eller flere mangler ved ejendommen vil WEBm2 hjælpe med at sende en indledende skrivelse indeholdende dit krav til sælger. Hvis denne skrivelse ikke løser problemerne og det udvikler sig til en decideret retssag mod sælger kan WEBm2 ikke hjælpe med dette.

WEBm2 vil altid anbefale at køber anvender en byggesagkyndig til en uvildig gennemgang af ejendommen samt modtage tilbud fra et uvildigt forsikringsselskab på husforsikring og ejerskifteforsikring. Ligeledes anbefales det kraftigt at søge rådgivning hos en bank vedrørende finansiering ved køb af ejendom og provenuberegning – herunder indfrielse af lån – vedrørende salg af ejendom.

WEBm2 er ansvarsforsikret hos HDI Gerling med et beløb indtil 3 mio. pr. skade.

Fortrolighedspolitik (gældende sagsbehandlingen og hjemmeside)

Vi vil aldrig bruge dine kontaktoplysninger til markedsføring, nyhedsbreve eller lignende. Dine private kontaktoplysninger, som du oplyser os, bruges udelukkende til behandling af din sag. Vi forbeholder os ret til at kontakte dig med henblik på at høre om du har været tilfreds med sagsbehandlingen. WEBm2 vil aldrig videregive dine personlige oplysninger til 3. part, medmindre det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Juridiske ejerforhold

WEBm2 er ejet af

Holding m2
Klokkestøbervej 4, 1
9490 Pandrup
CVR 29919917.

Sagsbehandlings ydelser og udførelse

En typisk sagsbehandling ved køb af bolig, vil typisk indeholde følgende ydelser:

 • Gennemgang og analyse af købsaftale samt ejendommens dokumenter
 • Rådgivning vedrørende behovet for ejerskifteforsikring og husforsikring
 • Udarbejdelse af forbeholds-/godkendelsesskrivelse
 • Udarbejdelse, tinglysning og ekspedition af skøde
 • Løbende korrespondance med ejendomsmægleren, dit samt sælgers pengeinstitut
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen overfor sælger samt afslutning af handlen

En tinglysning og skødeskrivning med refusionsopgørelse vil kun indeholde punkt 4 – 7.

En typisk sagsbehandling ved selvsalg af bolig hvor du som sælger allerede har fundet køber, vil typisk indeholde følgende ydelser:

 • Rådgivning om muligheden for udarbejdelsen af tilstandsrapport og elinstallationsrapport – herunder muligheden for fritagelse for sælgers sædvanlige 10-årige ansvar for skjulte fejl og mangler ved ejendommen
 • Indhentelse af ejendommens dokumenter
 • Udarbejdelse af købsaftalen
 • Korrespondance med køber/købers rådgivere
 • Ekspedition i forbindelse underskrift af købsaftalen samt orientering om fortrydelsesret
 • Afklaring af købers/købers rådgivers evt. forbehold for handlens gennemførelse
 • Kontrol af skøde og refusionsopgørelse
 • Løbende korrespondance med køber/købers rådgiver, dit samt købers pengeinstitut til der foreligger endeligt skøde og salgsprovenuet er frigivet

Såfremt 3. parts ydelser skulle være nødvendige, vil WEBm2 altid oplyse kunden omkring priser, mulige interessekonflikter mv.

Salær & betalingsbetingelser

Omkostninger/gebyrer og eventuelle udlæg relateret til sagen, herunder tinglysningsafgift til staten, betales af kunden udover salæret.

Vores priser er oplyst på vores hjemmeside www.webm2.dk og er inkl. moms.

De anførte priser på hjemmesiden omfatter en sædvanlig bolighandel og de dertilhørende arbejdsopgaver. Såfremt der måtte opstå specielle komplikationer som vil medføre yderlige arbejdsopgaver eller ekstraordinære arbejdstimer vil WEBm2 tage kontakt til kunden for at aftale om WEBm2 skal påbegynde ekstraordinært arbejde mod et øget salær eller mod timebetaling. Vi påbegynder aldrig ekstraordinært arbejde uden forudgående tilladelse fra kunden.

Såfremt en bolighandel bortfalder vil WEBm2 ikke opkræve noget salær såfremt forbeholdsskrivelse eller godkendelsesskrivelse ikke allerede er påbegyndt/udarbejdet. Evt. udlæg, gebyrer mv. vil dog kræves betalt af kunden. Tilbuddet gælder kun første handel. Ved flere bortfaldne handler vil vi opkræve vores rådgivningshonorar som fremgår af prislisten eller som timebetaling.

WEBm2 vil normalt fakturere kunden i forbindelse med signeringen af rådgivningsaftalen eller skødet ved køb af bolig. Ved selvsalg af boligen fakturerer vi typisk når købsaftalen bliver sendt ud til underskrift. Betalingsbetingelserne er 5 hverdage fra fakturadatoen.

Ansvarsbegrænsninger og værneting

WEBm2 og dets ansatte er ikke ansvarlige for indirekte tab og følgeskader.

Den leverede rådgivning gør WEBm2 ansvarlig i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i dansk ret.

WEBm2 hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere som WEBm2 har henvist kunden til.

Rådgivning udøvet af WEBm2 og dets ansatte samt nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres ved en dansk domstol.

Såfremt der måtte opstå uenighed mellem kunden og WEBm2 opfordres kunden til at tage kontakt til WEBm2 således at sagen kan forsøges løst i god mindelighed.

Hvidvaskning og arkivering

WEBm2 er omfattet af gældende lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, som senest ændret ved lov nr. 155 af 28. februar 2012, hvorfor kunder som udgangspunkt vil blive bedt om en kopi af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringskort til opbevaring i sagsmappen.

WEBm2 opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning.

Copyright © WEBm2 A/S - din online ejendomsmægler · CVR 29 91 99 17 · webm2-web03 (0.0069 sek.)