Skøde

Skøde

Når du som køber skal overtage fast ejendom, skal der ske udarbejdelse af skøde. 

Skødet er navnet på det det dokument, der skal fortælle offentligheden, at du er den retmæssige ejer af boligen. Du offentligøre skødet, ved at tinglyse det, og derved placere det i tingbogen.  Et dokument der bliver tinglyst, skal overholde en række krav, der står skrevet i tinglysningsloven, og tinglysnings bekendtgørelsen. Fordi at skødet er en offentliggørelse, vil det typisk blot indeholde de vigtigste data omkring handlen.

Indførelsen af den digitale tinglysning i efteråret 2009 medførte, at alle skøder i dag er digitale dokumenter. Et skøde skal således udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk via tinglysning.dk. Skødet indeholder de helt basale oplysninger om bolighandlen, herunder navn på sælger og køber, ejendommens adresse, købesum og pantehæftelser, servitutter, den offentlige ejendomsvurdering og overtagelsesdag.

Praktisk set, har man ikke længere et skøde fysisk, da det bliver tinglyst digitalt. Netop fordi at tinglysningen sker digitalt, vil det normalt kun skulle underskrives ved hjælp af NemID, dog skal det stadig underskrives af både køber og sælger.  Generelt set, er der tale om to forskellige skøder, hvor det ene er kaldet betinget skøde, og det andet er det endelige skøde. Forskellen på de to skøder kan du finde herunder.

Købsaftale
I modsætning til skødet, er købsaftalen en fuld beskrivelse af hvad der er aftalt i forbindelse med handlen. Købsaftalen er en form for kontrakt, der er indgået mellem køber og sælger. Netop fordi at det er en form for kontrakt, vil købsaftalen indeholde alle de små detaljer, som fx hvem er køber og sælger, hvad handlen inde holder, og de vilkår der er aftalt mellem parterne, vilkår som pris, overtagelsesdato, og hvad der følger med i handlen, som fx køleskab eller vaskemaskine.

Betinget skøde
Betinget skøde, er en betegnelse for at skødet er udarbejdet, men ikke endelig godkendt af begge parter. Et eksempel på det, kan være at sælger har krævet at have et bevis på at betalingen vil finde sted. Et bevis på det, kan være at pengene er deponeret hos fx mægler, før at det endelige skøde bliver udarbejdet. Et betinget skøde, er således ikke det endelige skøde, det er derfor nødvendigt at tinglyse endnu et skøde senere henne. Et betinget skøde, vil stadig skulle tinglyses, dog vil en dommer, sætte en tidsfrist for hvornår det endelige skøde skal være tinglyst.

Endeligt skøde
Det endelige skøde, er som betegnelsen fortæller, det endelige skøde i forbindelse med handlen.Det endelige skøde, kan tinglyses så længe at begge parter har skrevet under på det. Når skødet kommer retur fra tinglysning, uden nogen form for anmærkninger, kan købssummen blive udleveret til sælger. Ved at holde pengene tilbage, er der en form for sikkerhed for at aftalen bliver til noget. Det er vigtigt at skødet indeholder alle oplysninger, som loven foreskriver. Netop fordi at der er nogle særlige krav til hvad skødet skal indeholde, så anbefaler vi altid at du får en fagmand til at hjælpe dig med at skrive skødet.

Tinglysning af købsaftalen
Normalt vil du aldrig tinglyse en købsaftale, da det er en aftale du har indgået med sælger, og derfor ikke behøver at informere andre om den.  Dog kan købsaftalen i særlige tilfælde blive behandlet af retten som værende et betinget skøde hvilket i langt de fleste tilfælde vil være årsagen til at tinglyse den.

Tinglysning af skødet
Skødet, skal altid tinglyses. Skødet er dit bevis på at du ejer boligen, og derfor et vigtigt dokument at have styr på. Fordi at skødet er så vigtigt, er det værd at overveje at få en fagmand til at hjælpe dig, om ikke andet kan du få fagmanden til at læse det hele igennem inden du sender det til tinglysning. Ved at få en fagmand til at læse det igennem, sikre du dig at det bliver godkendt i første forsøg.

Hvad er arbejdsgangen?

  • Køber har normalt ansvaret for at udarbejde skøde efter køb af en bolig. Arbejdet med skødet forestås således i praksis af WEBm2, som et led i handlens berigtigelse.
  • WEBm2 sender udkast til skøde, ofte i form af en prøvetinglysning, til godkendelse hos sælger eller sælgers ejendomsmægler.
  • Når skødet er godkendt af alle parter, lægges det i underskriftsmappen og signeres digitalt med NemID af køber og sælger. Underskriften kan også foretages af WEBm2 eller andre, hvis der er givet fuldmagt af den ene eller begge parter.
  • Når skødet er tinglyst, sender WEBm2 meddelelse herom til sælgers og købers bank og beder om, at tinglysning af købers nye lån og aflysning af sælgers gamle lån bliver bragt på plads.
  • Når WEBm2 får besked fra sælgers bank om, at sælgers gamle lån er aflyst, kan købesummen frigives til sælgers disposition.

Hvor

Tinglysning sker digitalt via tinglysning.dk.

Her kan du evt. også give fuldmagt til f.eks. WEBm2, som digitalt kan signere tinglysningsdokumenterne på dine vegne.

Vær opmærksom på!

Det tinglyste skøde er en kvittering for, at ejerskabet er overgået fra sælger til køber. Der ligger ikke deri nogen kontrol af vilkårene for handlen. Det er derfor vigtigt, at du som køber – eller WEBm2 - sørger for, at alle vilkårene i købsaftalen er i orden, og at alle forbehold er opfyldt, inden skødet tinglyses. Der er endvidere ingen kontrol af, hvad du som køber er indforstået med at overtage for så vidt angår pantegæld og/eller byrder.

Hvis du har erfaring med bolighandel, kan du selv lave et skøde. Der findes grundige vejledninger herom på Tinglysningsretten.dk. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald selv er ansvarlig for, at du har tinglyst korrekt m.m.

Det er vigtigt at huske på, at tinglysning er en vanskelig, juridisk proces, som ikke umiddelbart er blevet nemmere af, at processen er blevet digitaliseret. Det er derfor ofte en rigtig god idé at overlade arbejdet til en professionel rådgiver som WEBm2, hvorved ansvaret også overgår til den professionelle altså WEBm2, som er dækket af en professionel ansvarsforsikring.

Copyright © WEBm2 A/S - din online ejendomsmægler · CVR 29 91 99 17 · webm2-web03 (0.0069 sek.)