FAQ

FAQ

Hvordan underskriver jeg skødet med NemId

For at underskrive et skøde skal du gøre følgende:

 1. Gå ind på hjemmesiden https://www.tinglysning.dk 
 2. Vælg "Log ind" fra topmenuen, hvorefter der kommer en side frem med "Log på tinglysning" 
 3. Vælg den konkrete digitale signatur og tast adgangskode 
 4. Vælg fra topmenuen "Mine tinglysninger" 
 5. Vælg "underskriftsmappen" 
 6. Dokumentet vil ligge under "Dokumenter, der kan underskrives". Vælg det rette dokument og vælg "Underskriv". I den forbindelse skal adgangskoden til den digitale signatur gentages. 

Salgsfuldmagt Fast Ejendom - pårørende

Her ses et eksempel:

Fuldmagtsgiver og fuldmægtig

Undertegnede udsteder hermed fuldmagt til at handle på mine vegne i det omfang, som er beskrevet her i dokumentet og med samme virkning, som hvis handlingen var foretaget af mig.

Fuldmagtsgiver:

Jens Jensen

Cpr. nr. 090460-XXXX

Adresse: Xvej 9, 4000 Roskilde

Fuldmægtig:

Petra Petersen

Cpr. nr. 050565-XXXX

Adresse: Ygade 17, 4100 Ringsted

Alternativ fuldmægtig

Hvis den nævnte fuldmægtig ikke kan eller vil påtage sig en opgave, som er beskrevet i fuldmagten, kan følgende indtræde som alternativ fuldmægtig og overtage beføjelserne i denne fuldmagt.

Alternativ fuldmægtig:

Hans Hansen

Cpr. nr. 210773-XXXX

Adresse: Zvej 33, 4200 Slagelse

Ikrafttræden

Fuldmagten træder i kraft, så snart jeg har underskrevet den. Den skal fortsat gælde efter, at jeg på grund af fx demens, sindslidelse, blodprop eller andet er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt og varetage mine anliggender på betryggende vis.

Omfang

Min fuldmægtig har ret til på mine vegne at træffe alle beslutninger vedrørende faste ejendomme, som jeg er helt eller delvis ejer af, på tidspunktet for fuldmagtens anvendelse.

Ved udstedelse af denne fuldmagt gælder den for følgende boliger, sommerhuse/ferieboliger:

Sommervej 9, Roskilde 4000 Matr. 4kk

Strandvej 19, Skagen 9990 Matr. 9aa

Min fuldmægtig kan indgå retshandler af enhver art, herunder – men ikke begrænset til – køb, salg, udleje, bytte, pantsætning, optagelse, omprioritering eller indfrielse af lån samt udstykning af fast ejendom. Min fuldmægtig kan også lade tinglyse samt pålægge begrænsninger, opfylde myndighedsforskrifter, nedrive og på enhver anden tænkelig måde råde over hele eller dele af mine ejendomme på samme måde som jeg selv. Endelig kan min fuldmægtig med denne fuldmagt udstede tinglysningsfuldmagt til tredjemand.

Fuldmagten kan også benyttes i forbindelse med underskrift af dokumenter (herunder skøder, pantebreve, deklarationer), indberetninger, overdragelsesaftaler, kvittering til aflysning af pantebreve eller servitutter eller ethvert andet dokument, der har med fast ejendom at gøre. Endelig kan fuldmagten også benyttes til på mine vegne at anlægge og repræsentere mig under retssager vedrørende fast ejendom, herunder til at indgå forlig eller ethvert andet retsskridt med bindende virkning for mig

Oprettelse

Jeg erklærer mig i stand til fornuftsmæssigt at oprette denne fuldmagt, og jeg lader to vidner (som jeg ikke er i familie med) bekræfte med deres underskrift, at de har overværet min underskrivelse af fuldmagten.

Ved deres underskrifter bekræfter de endvidere, at jeg forstår konsekvensen af at udstede fuldmagt vedrørende min/mine fast(e) ejendom(me). De attesterer også underskriftens ægthed, datoens rigtighed og min myndighed.

Interessekonflikt

Fuldmægtigen må ikke benytte denne fuldmagt til på mine vegne indgå aftale med sig selv eller med sine nære pårørende ligesom min fuldmægtig ikke gyldigt kan indgå aftaler i strid med varetagelse af mine interesser.

Dog skal min ægtefælle være berettiget til at benytte fuldmagten til på mine vegne helt eller delvis at overdrage min andel af vores fælles bolig eller anden ejendom til sig selv.

Tilbagekaldelse

Så længe jeg har evnen til at handle fornuftsmæssigt, kan denne fuldmagt tilbagekaldes helt eller delvis til enhver tid, og den bortfalder i øvrigt, hvis jeg kommer under økonomisk værgemål, som omfatter ovennævnte faste ejendomme.

Vidners underskrift

Som vidne bekræfter jeg ved min underskrift, at det er fuldmagtsgiver, der egenhændigt har underskrevet ovenfor og, at dato og sted er korrekte.

Endvidere underskriver jeg til vitterlighed for at fuldmagtsgiver er myndig og forstår betydningen af at udstede fuldmagt for fast ejendom. Jeg bekræfter endvidere, at jeg ikke har personlige interesser i fuldmagtens udstedelse:

 

Dato og sted

Jens Jensen, fuldmagtsgiver (påkrævet)

 

 

Dato og sted

Petra Petersen, fuldmægtig (valgfrit)

 

 

Dato og sted

Hans Hansen, alternativ fuldmægtig (valgfrit)

 

 1. vidne

   Navn (brug BLOKBOGSTAVER)

   

  Adresse (Valgfrit)

   

  Cpr. nr. (Påkrævet pga. tinglysning) 

 

Underskrift (Påkrævet)

 1. vidne

 

Navn (brug BLOKBOGSTAVER)

 

Adresse (Valgfrit)

 

Cpr. nr. (Påkrævet pga. tinglysning)

 

Underskrift (Påkrævet)

 

Intern Instruks vedrørende fast ejendom

I denne interne instruks står de anvisninger, som jeg ønsker min fuldmægtig skal følge, når det bliver aktuelt at bruge fuldmagten på mine vegne. Til slut i instruksen har jeg tilføjet eventuelle yderligere ønsker og/eller begrænsninger.

 

Formål

Min fuldmægtig er bemyndiget til at bruge fuldmagten til at disponere på mine vegne, bl.a. når og hvis jeg mister evnen til helt eller delvis til at handle fornuftsmæssigt, så et eventuelt værgemål kan undgås.

 

Fuldmagten giver min fuldmægtig beføjelser til at handle inden for de rammer, der er beskrevet i fuldmagten, men følgende skal overholdes:

 

Fuldmægtigens beføjelser

Fuldmægtigen skal udføre de i fuldmagten nævnte handlinger på sikker og forsvarlig vis.

 

Hvis fuldmagten er udstedt til et familiemedlem eller en ven, kan han/hun hjælpe min ægtefælle med at overdrage min andel af vores bolig(er), eventuelt til ægtefællen selv.

 

Hvis fuldmagten er udstedt til min ægtefælle, kan han/hun foretage de i fuldmagten nævnte dispositioner vedrørende vores bolig(er) eller andre ejendomsinvesteringer.

 

Regnskab og bilag

Min fuldmægtig skal sørge for at opbevare bilag i tre år vedrørende de handlinger, som han/hun foretager i henhold til fuldmagten.

 

Hvis mindst to af mine familiemedlemmer skriftligt beder om det, skal fuldmægtigen lave regnskab over alle handler og transaktioner og eventuelt få det afstemt hos en revisor.

Udgiften til det kan betales af mine midler.

 

Sagkyndig bistand

Hvis fuldmagten benyttes til særlig betydningsfulde dispositioner fx til at overdrage vores fælles ejendom(me) til min ægtefælle, er det mit ønske, at der skal benyttes sagkyndig og uvildig bistand i form af fx advokat, revisor eller andet.

 

Udgifterne til det kan hæves fra mine konti. Det samme gælder, hvis min fuldmægtig skønner, at det er hensigtsmæssigt at benytte sagkyndig bistand i andre henseender omfattet af fuldmagten.

 

Min fuldmægtig kan aftale med to af mine familiemedlemmer, at han/hun selv yder den sagkyndige bistand på forsvarlig vis.

 

Udskiftning af fuldmægtig

Hvis min primære fuldmægtig ikke kan eller vil udføre hvervet som fuldmægtig, kan den person, der i fuldmagten er anført som alternativ fuldmægtig, benytte den originale fuldmagt til fremover at handle på mine vegne. Det er i den forbindelse tilstrækkeligt og nødvendigt, at den første fuldmægtig overgiver den originale underskrevne fuldmagt til den alternative fuldmægtig.

Hensyntagen til min familie

De(n) fuldmægtig(e) jeg har valgt, skal som udgangspunkt handle på mine vegne, som han/hun mener, at jeg selv ville have gjort i en tilsvarende situation. Det gælder både, hvis fuldmægtig er min ægtefælle eller en anden.

Imidlertid skal min fuldmægtig tage hensyn til og overveje, hvis (mindst) to familiemedlemmer samstemmende giver udtryk for, at jeg ville have handlet anderledes i en givet situation. Det gælder også, hvis det måske indebærer en delvis begunstigelse af dem selv. Med ’familiemedlemmer’ menes i denne sammenhæng min ægtefælle og børn - og sekundært mine forældre og børnebørn. Hvis fuldmagten er givet til min ægtefælle, gælder overstående ikke.

 

Evt. yderligere ønsker og/eller begrænsninger til min fuldmægtigs beføjelser

Hvis jeg har yderligere ønsker til min fuldmægtigs brug af fuldmagten eller følgende yderligere begrænsninger og/eller forpligtelser til brug af fuldmagten vedrørende fast ejendom, er det anført nedenfor.

 

Jeg har udleveret en kopi af fuldmagten og intern instruks til de nævnte fuldmægtige.

 

Mine personlige forbehold

 1. Ved et evt. salg af min(e) ejendom(me), ønsker jeg, at min fuldmægtig løbende skal informere min nærmeste familie (ægtefælle og/eller børn) om status på salget. Når ejendommen er solgt, skal min fuldmægtig informere min nærmeste familie om opgørelsen af salgs provenuet.

 2. Hvis min ejendom bliver solgt med overskud, ønsker jeg, at der ydes et maksimalt afgiftsfrit gavebeløb til hvert af mine børn (hvis provenuet er stort nok).

 

Dato og sted

Jens Jensen, fuldmagtsgiver (påkrævet)

 

 

Dato og sted Petra Petersen, fuldmægtig (valgfrit)

 

 

Dato og sted Hans Hansen, alternativ fuldmægtig (valgfrit)